Skip to main content

Tájékoztatás a visszaélés-bejelentési rendszerről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló  2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélés-bejelentési rendszert működtet (a továbbiakban: Visszaélés-bejelentő rendszer).

1. Milyen esetekben lehet bejelentést tenni?

A Banknál a belső visszaélés-bejelentési rendszerében az erre kijelölt felelősnek bejelenthet minden, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélést, így különösen

Ø bűncselekményt

Ø szabálysértést

Ø magyar vagy európai uniós jog megsértését

Ø a közérdekre nézve fenyegetést jelentő vagy abban kárt okozó cselekményt vagy mulasztást,

amelyről a Bankkal fennálló szerződéses kapcsolata keretében tudomást szerzett.

Témájukat illetően a bejelentések érinthetik például

Ø az emberi és szabadságjogokat

Ø a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot

Ø a munka- és szervezkedési jogokat

Ø a megkülönböztetés és zaklatás elleni küzdelmet

Ø a banki, pénzügyi és számviteli megfelelőséget

Ø a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet

Ø a korrupció elleni küzdelmet

Ø a versenyellenes magatartásokkal szembeni fellépést

Ø a környezetvédelmet

Ø egyéb kérdéseket.

FIGYELEM: Amennyiben Ön a Bank meglévő ügyfele és a Bank bármilyen tevékenységével összefüggésben kíván panaszt tenni, illetve bármilyen típusú csalást, csalási kísérletet kíván bejelenteni, tehát NEM a fentiekben felsorolt esetek miatt kívánja felvenni a Bankkal a kapcsolatot, NE ezt a bejelentési lehetőséget válassza, hanem a https://www.cetelem.hu/cetelem/fogyasztovedelem#panaszkezeles aloldalon, valamint az alábbiakban is megtalálható elérhetőségek valamelyikén juttassa el panaszát hozzánk.

Ø Telefon: a 06/1-458-6070

Ø Elektronikus levél: ugyfelkerdesek@cetelem.hu

Ø Elektronikus üzenet: www.cetelem.hu/cetelem/kapcsolat

ØSzóbeli panasz bejelenthető továbbá személyesen a 1062, Budapest, Teréz krt. 55-57. sz. alatt található fiókirodában, munkanapokon 8:30 és 17:00 óráig


 

2. Ki tehet bejelentést?

A Visszaélés-bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy a korábbi, a jelenlegi vagy leendő munkavállaló (abban az esetben, ha a jogviszony létesítésére irányuló folyamat megkezdődött), illetőleg a Bankkal szerződéses viszonyban álló személyek vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik, bejelentést tegyenek az általuk tapasztalt esetleges visszaélésekkel kapcsolatban.

A fentieknek megfelelően tehát az alábbiak tehetnek bejelentést a visszaélésbejelentés rendszerben:

Ø A Bank munkavállalói

Ø A Bank azon munkavállalói, akiknek a Banknál fennálló foglalkoztatási jogviszonya megszűnt

Ø A Banknál foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Ø Azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, amelyek a Bankkal szerződéses kapcsolatban állnak.

Ø A Bankkal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személyek,

Ø A Banknál tevékenységet végző gyakornokok és önkéntesek,

Ø A Bankkal a fentiekben leírt jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó mindazon személyek, akik esetében e foglalkoztatási jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött

Ø Azok a személyek, akiknek a fentiekben leírt jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Bankkal megszűnt.

A jogszabályok és banki szabályzatok értelmében a bejelentőnek joga van az esetleges visszaélések bejelentésére, ezért e kezdeményezés nem tekinthető elítélendő magatartásnak. A bejelentő nem büntethető meg, nem bocsátható el és nem lehet alanya – sem közvetve, sem közvetlenül– hátrányos megkülönböztetésnek a visszaélések jelentésére vonatkozó jogának gyakorlása miatt.


 

3. Bejelentési csatornák

Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:

Ø Rögzített telefonon: +36 1 458 6169 munkanapokon, munkaidőben 9:00 – 17:00

Ø E-mail: etikaijelzesijog@cetelem.hu

Ø Postai cím: Magyar Cetelem Zrt.

Compliance Igazgatóság

1062 Budapest

Teréz krt. 55-57.

Ø Személyesen: Magyar Cetelem Zrt.

Compliance Igazgatóság

1062 Budapest

Teréz krt. 55-57. (munkaidőben)

Bejelentést közvetlenül a BNP Paribas Personal Finance illetve a BNP Paribas S.A-hoz részére az alábbi elérhetőségeken:

Ø Email: droitdalerte@bnpparibas-pf.com

Global_compliance_group_alerte _ethique_whistleblowing@bnpparibas.com

Javasoljuk, hogy bejelentését – ha erre lehetősége van – írásos formában, a fenti e-mail címen tegye meg, annak mielőbbi, zökkenőmentes kezelése és a bejelentéssel kapcsolatos visszajelzések eljuttatása érdekében.

Szóbeli bejelentés személyes megtételére irányuló szándék esetén kérjük, hogy a fenti elérhetőségek valamelyikén jelezze erre vonatkozó igényét az időpont és a bejelentővédelmi szabályok érvényesülését biztosító mód előzetes egyeztetése érdekében.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A visszaélés-bejelentés megtehető anonim módon, azonban név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálatát Bankunk mellőzheti. A bejelentőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan tényekről, amelyről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak, illetve, hogy a bejelentést visszaélés-bejelentésként teszi. A bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük, ezt az információt a bejelentést kivizsgálókon kívül más személy nem ismerheti meg.

A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat ideje a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentéseket Bankunk minden esetben – ha a bejelentés a fenti formai követelményeknek megfelel –kivizsgálja. A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentéssel kapcsolatos minden információt szigorúan bizalmasan kezelnek. A kivizsgálás eredményéről és esetleges intézkedésekről Bankunk értesíti a bejelentőt.